Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

É obxecto das presentes Bases a regulación da concesión, de axudas económicas para a realización de actividades na área dos servizos sociais en Vigo no ano 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as  entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro.

Voltar