Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións e fomentar o uso e o prestixio do galego no conxunto da sociedade, que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, a través das seguintes accións:

 1. Fomento da creación e da difusión cultural en lingua galega:
  • Certames literarios e xornalísticos
  • Creación audiovisual e literaria
  • Feiras e eventos que promocionen a creación en lingua galega
 2. Sociolingüística e toponimia:
  • Estudos e publicacións sobre sociolingüística
  • Xornadas e publicacións de recuperación da toponimia
 3. Fomento do emprego do galego no comercio e na industria:
  • Xornadas, campañas e publicacións para a dinamización comercial en lingua galega
  • Recoñecementos e distincións:
  • Actividades, accións e publicacións relacionadas coa conmemoración do Día das Letras Galegas ou que recoñezan o labor de persoas ou colectivos que aposten polo galego

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as persoas físicas e xurídicas que reúnan os seguintes requisitos:

 • Carecer de fins de lucro (feito que se debe acreditar cunha declaración responsable da persoa representante)
 • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou, excepcionalmente, fóra deste cando versen sobre temas de interese para a provincia
 • Non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade
 • Non estar incursas nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei
 • Estar ao corrente coas obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e coa Deputación para percibir subvencións públicas
Voltar