Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións  e a de promover, fomentar e difundir o emprego da lingua galega no conxunto da sociedade, a través das seguintes accións:

  • Fomento da creación e da difusión cultural en lingua galega: certames literarios e xornalísticos, creación audiovisual e literaria e feiras e eventos que promocionen a creación en lingua galega
  • Sociolingüística e toponimia: estudos e publicacións sobre sociolingüística, xornadas e publicacións de recuperación da toponimia
  • Fomento do emprego do galego no comercio e na industria: xornadas, campañas e publicacións para a dinamización comercial en lingua galega
  • Recoñecementos e distincións: actividades, accións e publicacións relacionadas coa conmemoración das Letras Galegas ou que recoñezan o labor de persoas ou colectivos que aposten polo galego

Beneficiarios

Poderán sere beneficiarias destas axuada as persoas físicas ou xurídicas que: carezan de fins de lucro, desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, non estean incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas, non estean incursos en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei e que estean ó corrente coas obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e coa Deputación

Voltar