Convocante

Fundación de Deportes Concello de Villagarcía de Arosa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxectivo desta convocatoria é financiar, en parte, os gastos correntes estrita e directamente derivados da realización das actividades deportivas extraordinarias dos colectivos de base expresados no parágrafo anterior, a efectos de que estes poidan alcanzalos seus obxectivos.

Beneficiarios

Poderán acceder a estas subvencións os Clubes ou Entidades Deportivas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no Rexistro de Clubes/Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpren os seguintes requisitos:

  • Clubes/Entidades Deportivas sen animo de lucro e con Personalidade XurídicaPropia.
  • A actividade ou evento extraordinario sexa realizado no Concello de Vilagarcia de Arousa, durante o ano 2016.
Voltar