Convocante

Concello de Vilaboa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

É obxecto das presentes bases regular as normas polas cales se rexerá a concesión en concorrencia competitiva de subvencións ás persoas, asociacións e entidades deportivas sen animo de lucro deste concello.

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións as persoas, asociacións ou entidades deportivas sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos enumerados no punto 3 das bases da convocatoria.

Voltar