Convocante

Deputación Provincial de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Será obxecto deste procedemento de subvencións financiar os gastos de temporada 2017-2018 dos clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal (enténdase expresamente o primeiro e segundo nivel de categoría da respectiva disciplina, independentemente da súa denominación), de como mínimo 15 xornadas de competición regular oficial e nas seguintes disciplinas deportivas e modalidades deportivas:

  • Fútbol
  • Fútbol sala
  • Baloncesto
  • Voleibol

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións os clubs deportivos da provincia de Lugo que teñan a súa sede e domicilio social na provincia de Lugo e participen en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal (enténdase expresamente o primeiro e segundo nivel de categoría da respectiva disciplina, independentemente da súa denominación), na modalidade para a que solicitan a subvención e dentro das disciplinas indicadas no punto 1.2 da presente convocatoria e que no momento da convocatoria o soliciten de acordo co establecido na presente convocatoria, tendo a consideración de beneficiario da subvención a entidade destinataria dos fondos públicos para a actividade ou acción que dentro da finalidade destas bases, se atope na situación que lexitima a súa concesión. Quedan expresamente excluídas, por tanto, deste procedemento as sociedades anónimas deportivas.

Voltar