Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é subvencionar accións tendentes a fomentar a participación dos agricultores/as e gandeiros/ as no seu ámbito de actuación contribuíndo deste xeito a impulsar a democratización do agro, mediante a mellora da calidade de vida dos agricultores/as e gandeiros/as mediante a vertebración social e profesional do sector agrario, gandeiro e forestal. O asesoramento e a prestación dos servizos precisos ás explotacións agrarias, gandeiras e forestais, co fin de mellorar as súas rendas e as súas condicións de traballo da provincia da Coruña. Os gastos subvencionables serán os seguintes:

  • Contratación de persoal técnico, soldos e salarios, seguridade social do persoal asociado ás oficinas abertas polas OPAS na provincia da Coruña, gastos derivados de cursos, seminarios, xornadas e congresos, material funxible para a realización da actividade, desprazamentos imprescindibles para a realización da actividade, gastos de funcionamento da entidade cando estean directamente vinculados á realización da actividade co límite máximo do 15%

Beneficiarios

Podrán acceder a estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) con implantación en la provincia de A Coruña, legalmente constituidas en Galicia, que hayan concurrido a las últimas elecciones a las cámaras agrarias en la provincia de A Coruña.

Voltar