Convocante

Deputación Provincial da Coruña

Publicación

Boletín Oficial da Coruña

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria destinarase á realización de investimentos tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría, por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos seguintes ámbitos:

  1. Colexios profesionais, cámaras de comercio: Reforma e mellora de locais sociais, adquisicion de mobiliario ou equipamento informático.
  2. Asociacións de veciños e de mulleres rurais: Execución de obras ou equipamentos de interese xeral no ámbito parroquial, municipal ou comarcal, tales como: Saneamento, abastecemento de auga, acondicionamento de camiños, iluminación pública, reforma e mellora de locais sociais, adquisición de mobiliario ou equipamento informático, etc.
  3. Entidades de natureza profesional, tanto asociacións como federacións de asociacións de carácter comercial e empresarial. Investimentos na hostalería e no comercio para adaptarse á normativa vixente na materia: Adecuación dos locais para mellora da accesibilidade, instalación e equipamento contra incendios e seguridade interior, adecuación das instalacións eléctricas, adquisición de equipamento tecnolóxico (TPV) para adaptación á regulación das obrigas de facturación.

Beneficiarios

A presente convocatoria vai dirixida a entidades sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, ou que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia e que cumpran os requisitos desta convocatoria e os requisitos establecidos na Ordenanza xeral de subvencións e transferencias no momento de presentaren a solicitude.

Voltar