Convocante

Concello de Ribadumia

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións e fomentar o desenvolvemento de actividades en materias de cultura e formación, deportes, acción social, comercio e actividades sectoriais

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios as asociacións, clubs e fundacións validamente constituídas sen fin de lucro que teñan o seu domicilio en Ribadumia e realicen actividades de interese municipal, que se  atopen inscritas no correspondente rexistro municipal.

Voltar