Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2016 das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, coa finalidade
de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seguintes programas:

  • Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego.
  • Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.

Beneficiarios

Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións que se regulan nesta orde os centros especiais de emprego que figuren inscritos na data da solicitude da subvención como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda.

Observacións

As solicitudes do Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego, poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2016.

O prazo de presentación de solicitudes do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, será o 12 de setembro de 2016.

Voltar