Convocante

Concello de Vilagarcia de Arousa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Convocar o Programa de Axudas Municipais á creación de empresas no ámbito do Concello de Vilagarcia de Arousa para o exercicio 2023. As axudas son a fondo perdido e a sua finalidade é subvencionar parte dos gastos iniciais de posta en marcha da actividade.

Beneficiarios

Poderán acollerse a estas axudas as/os empresarias/os individuais e as micropemes segundo a definición establecida no ANEXO I do Regulamento nº 651/2014 da Comisión Europea, independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 31 de outubro de 2022 e o 30 de outubro de 2023 (entendendo por inicio da actividade a data de alta no I.A.E.)

Voltar