Convocante

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoialas na súa integración ou reintegración no mercado laboral, como elemento clave para unha recuperación integral, tendo en conta que a falta de recursos propios, fundamentalmente dun posto de traballo, dificulta, en moitas ocasións, a ruptura da situación de violencia.

Beneficiarios

Poderán ser destinatarias das subvencións para o desenvolvemento das actuacións reguladas nesta convocatoria as entidades sen ánimo de lucro que cumpran as obrigas e requisitos exixidos nesta resolución e, de xeito particular, deben cumprir os seguintes requisitos:

  1. Carecer de ánimo de lucro.
  2. Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma
Voltar