Convocante

Unión de Cooperativas Espazocoop

Obxecto

Espazo Coop é unha entidade multisectorial, integrada por cooperativas de distintas clases, que ten, como un dos seus obxectivos, a mellora da xestión e do funcionamento das cooperativas que asocia.

Un dos fins e misión da Unión é apoiar a consolidación das cooperativas, en especial das asociadas, mediante procesos de acompañamento que contribúan ao seu impulso e consolidación.

Beneficiarios

Terán preferencia as cooperativas socias de EspazoCoop, que teñan o perfil vinculado aos obxectivos a acadar con este Programa, e trátase dun programa gratuíto para asociadas.

Aquelas outras cooperativas alleas á Unión de Cooperativas EspazoCoop interesadas deberán poñerse en contacto para coñecer as condicións de participación no programa.

Voltar