Convocante

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2023 das subvencións do Programa Investigo (código de procedemento TR349V).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde, as seguintes entidades radicadas en Galicia que realicen ou teñan como actividade principal a I+D+i :

  • Universidades públicas e privadas.
  • Centros, Institutos de investigación e institucións de carácter sanitario públicos e privados.
  • Centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia, integrados nalgunha consellería, asi como outros centros e organismos públicos de investigación de Galicia.
  • Empresas pertencentes ao sector público autonómico, asi como empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica e outras empresas pertencentes ao sector privado .
  • Centros Tecnolóxicos, Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica e outros centros privados de I+D+i.
Voltar