Convocante

Consellería de Política Social

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, e convocar estas axudas para o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán solicitar a axuda, ao abeiro destas bases reguladoras:

  • Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil e que reúnan os requisitos establecidos no artigo 5 desta orde.
  • As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman.
Voltar