Convocante

Deputación de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria é articular as condicións polas que rexerá a convocatoria publica en réxime de concorrencia competitiva para a selección de Entidades da provincia de Lugo, susceptibles de percibir subvencións para o fomento do emprego da provincia de Lugo a través da contratación por 12 meses de traballadores en situación de desemprego.

Beneficiarios

Nesta convocatoria poderán ser entidades beneficiarias da subvención: pequenas empresas e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, empresarios individuais e profesionais, comunidades de bens e sociedades civís, así como asociacións, federacións, fundacións, e outras entidades sen ánimo de lucro.

Voltar