Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública por parte da Deputación do programa “Depo en marcha” 2017, que ten por finalidade favorecer o envellecemento activo das persoas maiores da provincia de Pontevedra a través de distintos obradoiros que axuden a optimizar as oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a súa calidade de vida; establecer relacións sociais e favorecer a participación
en actividades que melloren o seu estado anímico; potenciar movementos de participación e de cooperación social; promover espazos de encontro e intercambio de experiencias e favorecer a súa independencia para evitar o illamento e situacións de soidade.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias do programa as entidades de persoas maiores, xubiladas e pensionistas da provincia de Pontevedra que cumpran algún dos seguintes requisitos:

  1. Asociacións, federacións ou confederacións e fundacións que figuren no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) como entidades de iniciativa social dentro da área de maiores da provincia de Pontevedra
  2.  As entidades que figuren no Rexistro Xeral de Asociacións, recollidas dentro da provincia de Pontevedra e clasificadas na categoría tipo: terceira idade– pensionistas–xubilados
  3. Asociacións de persoas maiores, pensionistas, prexubiladas e xubiladas, non recollidas nas anteriores
  4. Entidades que, sen estaren rexistradas nas categorías anteriores, xustifiquen o seu labor no eido das persoas maiores
Voltar