Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2016 dos incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

  • As persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.
  • As persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicencon carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.
Voltar