Convocante

Concello de Silleda

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A presente convocatoria ten por obxeto o establecemento de axudas económicas para a realización de actividades de promoción da participación social e/ou veciñal.

Beneficiarios

Poderán optar a estas subvencións todas as asociacións inscritas no Rexistro Municipal que presten servizos ou organicen actividades sen fin de lucro.

Voltar