Convocante

Instituto Enerxético de Galicia

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables.

Beneficiarios

Poderán ser  beneficiarios das presentes subvencións:

  • As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.
  • A Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.
  •  As persoas físicas ou xurídicas de dereito privado, as súas agrupacións e asociacións.
Voltar