Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto deste programa e a realización de proxectos de formación dual baseados nun réxime de alternancia entre o emprego e a formación recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego.

Beneficiarios

Serán beneficiarias deste programa as persoas físicas o xurídicas que figuren inscritas como centros especiais de emprego no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia e que cumpran as seguintes condicións:

  1. Estar cualificados sen ánimo de lucro
  2. Contar cun mínimo de dez traballadores, dos cales como mínimo o 30% debe ter discapacidade intelectual.
  3. Ter solicitado o inicio da actividade formativa para a impartición da formación profesional dual, mediante a contratación por conta allea de persoas con discapacidade intelectual desempregadas, na modalidade de contrato para a formación e aprendizaxe.
Voltar