Convocante

Concello de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Este plan de axudas denominado, 2º Plan de reactivación económica é para paliar os efectos da Covid 19 no Concello de Lugo.

Beneficiarios

Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión da subvención e que cumpran os requisitos reflectidos nas bases desta convocatoria.

Observacións

A presentación de solicitudes ata o esgotamento do crédito dispoñible.  Publicarase no taboleiro electrónico do Concello de Lugo unha nota informando desta situación, aos efectos de que non se presenten máis solicitudes.

Voltar