Convocante

Consellería de Política Social

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en  funcionamento desde o ano 2019.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas para poñer en marcha un proxecto de casa do maior (procedemento BS212A) as persoas físicas que se establezan como empresarios autónomos ou que constitúan cooperativas de traballo asociado que, ademais do cumprimento do establecido na artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, reúnan os  requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar