Convocante

Consellería de Política Social e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten como obxectivo o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria de subvencións destinadas a persoas físicas ou cooperativas de traballo asociado para a posta en marcha de casas do maior nos anos 2024 e 2025.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas da presente convocatoria as persoas físicas que se establezan como empresarias autónomas ou que constitúan cooperativas de traballo asociado, como promotoras da posta en marcha dunha casa do maior, que reúnan os  requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar