Convocante

Consellería de Política Social

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2021, de subvencións para a continuidade e mantemento das casas do maior postas en marcha no ano 2019.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas para a continuidade do funcionamento das casas do maior as persoas físicas que se estableceron como empresarias autónomas ouque constituíron cooperativas de traballo asociado que, durante o ano 2019, puxesen en marcha unha casa do maior.

Voltar