Convocante

Consellería de Politica Social e Xuventude

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas para a creación de novos centros de atención residencial e diúrna para persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, así como a remodelación e adaptación de equipamentos existentes no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, titularidade de entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro (código de procedemento BS631D), así como proceder á súa convocatoria para o ano 2022.

As axudas previstas nesta orde tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co previsto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Roja Española, sempre que estean legalmente constituídas e reúnan os requisitos da convocatoria.

Voltar