Convocante

Concello de O Grove

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Serán obxecto destas axudas os eventos deportivos que organicen as entidades solicitantes durante o exercicio 2017 no concello do Grove, que sexan de especial relevancia para o pobo polo seu nivel competitivo, por fomentar a práctica deportiva e pola súa transcendencia desde o punto de vista económico e de promoción do municipio.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas as entidades/asociacións deportivas que cumpran as seguintes condicións:

  1. Estar validamente constituídas, sen ánimo de lucro, e que teñan o seu domicilio social no concello do Grove.
  2. Atoparse debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello do Grove (RMA).
Voltar