Convocante

Concello de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas económicas a clubs e entidades deportivas e demais asociacións sen ánimo de lucro co fin de fomentar a práctica deportiva no termo municipal, durante o ano 2016.

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todos os clubs, asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que cumpran os seguintes requisitos:

  • Estar legalmente constituídos e domiciliados no concello de Lugo.
  • Os clubs, asociacións ou entidades sen ánimo de lucro deberán estar inscritos no Rexistro municipal de asociacións.
  • Estar ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e o Concello de Lugo, respectivamente.
Voltar