Convocante

Concello de Carballo

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto colaborar cos colexios de 2º ciclo de educación infantil, primaria e institutos de educación secundaria para a realización de viaxes escolares de carácter cultural durante o ano 2017 (celebradas entre o 1 de xaneiro e o 10 de outubro de 2017).

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións aos colexios de 2.º ciclo de educación infantil, primaria e institutos de educación secundaria do municipio de Carballo, que deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Realizar viaxes escolares de carácter cultural.
  • As actividades non persigan finalidades estrictamente de lucro.
  • O ámbito de actuación sexa o término municipal de Carballo.
  • Non ter pendente de xustificar ningunha subvención ou axuda económica co Concello correspondente a exercicios anteriores.
Voltar