Convocante

Concello de Ribadumia

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas axudas é o desenvolvemento de actividades en materias de cultura e formación, deportes, acción social, comercio e actividades sectoriais, segundo o establecido nestas bases.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios as asociacións, clubs e fundacións validamente constituídas sen fin de lucro que teñan o seu domicilio en Ribadumia e realicen actividades de interese municipal, se atopen inscritas no correspondente rexistro municipal e cumpran os demais requisitos establecidos nestas bases.

Voltar