Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Esta convocatoria ten por obxecto subvencionar os gastos correntes e de persoal necesarios durante o ano 2020, no desenvolvemento das súas actividades docentes, para o funcionamento das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical e estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas as entidades titulares das escolas de música sinaladas na base primeira que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ao remate do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Voltar