Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto financiar  a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de pais de alumnos legalmente constituídas e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as confederacións e federacións de pais de alumnos e as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial.

Voltar