Convocante

Deputación de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de subvencións, para a realización de actividades culturais na anualidade de 2017, cuxo obxecto social sexa a promoción cultural, e cuxos fins redunden na:

  • Dinamización socio-cultural e cultural en todas as súas vertentes.
  • No beneficio das correspondentes colectividades e do interese xeral, potenciando a historia, a música, as tradicións de Galiza, o uso do idioma galego en todas as actividades que se leven a cabo.
  • Actividades de potenciación do patrimonio material e inmaterial do país.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións  as entidades culturais ou asociacións legalmente constituídas da provincia de Lugo,  que carezan de finalidade de lucro, que desenvolvan a súa actividade no ámbito territorial da provincia, que os beneficiarios formen parte do conxunto demográfico lucense e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto íntegro destas bases.

Voltar