Convocante

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto a realización das actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas as federacións e confederacións de nais e pais do alumnado, así como as asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean inscritas no censo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Voltar