Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2020, os incentivos á contratación indefinida inicial e a formación de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio sociale fiscal en Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Voltar