Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A finalidade destas axudas é colaborar dunha forma activa na xeración de eprego no municipio apoiando a posta en marcha de novoso proxectos empresariais.

Beneficiarios

Podrán concorrer a esta convocatoria pública entidades e empresas privadas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades laborais e persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.

Non poderán solicitar estas axudas as entidades sen ánimo de lucro nin as persoas físicas distintas do disposto no parágrafo anterior.

Voltar