Convocante

Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (código ED301I) para a concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas correspondentes unidades concertadas, naqueles aspectos que non estean xa cubertos polo concerto educativo, ao longo do curso escolar 2022/23.

Beneficiarios

  1. Os centros docentes privados que teñan concerto vixente coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para as ensinanzas do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, formación profesional básica e ciclos formativos de grao medio e superior.
    Os centros con unidades concertadas de educación especial só poderán optar ás axudas para a finalidade prevista no artigo 4.2 desta orde.
  2. Exclúense desta convocatoria os centros concertados específicos de educación especial.
Voltar