Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto de esta orde e a de establecer as bases de convocatoria e selección de centros docentes non universitarios para participar en actividades de inmersión en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o ano 2016.

Beneficiarios

Poderá ser beneficiarios destas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral durante o curso 2016/17 na Comunidade Autónoma de Galicia e que estea cursando 6º curso de educación primaria ou 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

Voltar