Convocante

Concello de O Barco de Valdeorras

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión para o exercicio de 2016, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás entidades culturais do concello do Barco no desenvolvemento das súas actividades de promoción e cooperación cultural e á difusión e animación sociocultural que contribúan ao espallamento e á promoción da cultura galega.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións e terán dereito a elas as entidades culturais legalmente constituídas e que figuran inscritas no rexistro oficial de entidades culturais da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha antigüidade non inferior a un ano anterior á data da solicitude da presente subvención.

Voltar