Unha das novidades que introduce a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, é a ampliación do permiso de paternidade.

Coa modificación do  art. 48.7 e DÁA 19ª.2  ET, amplíase unha semana máis (ás 4 semanas ás que se ten dereito se o nacemento prodúcese antes do 5 de xullo de 2018).

Desde o 5 de xullo de 2018, a súa duración pasa a ser de 5 semanas e, fóra da última semana, gozarase de maneira ininterrompida durante o período de descanso de maternidade ou a continuación de leste.

Esta última semana poderá ser gozada en calquera momento dentro dos primeiros 9 meses tras o parto, mediando acordo entre empresa e traballador ao comezo do permiso.

Aínda que, a nai traballadora, con dereito ao permiso de maternidade, pode decidir e acordar que parte da suspensión e permiso de maternidade góceo o pai, parágrafo 2º do artigo 48.4 do Estatuto dos traballadores: … sen prexuízo das 6 semanas inmediatamente posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos os proxenitores traballen, a nai, ao iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor #gozar dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai… o permiso de paternidade non pode ser cedido á nai.

O permiso de paternidade, se este decide solicitalo desde o nacemento do fillo, empezarase a gozar a continuación do permiso retribuído por nacemento de 2 días naturais ou de 4 en caso de desprazamento, ou aquela duración que establezan os convenios colectivos.

Importante lembrar (noticia boletín 3 de maio de 2018) que o Tribunal Supremo ha modificado a súa doutrina sobre o inicio do período de goce dos permisos por matrimonio, nacemento de fillo e falecemento de familiar, iniciándose leste desde o primeiro día laborable.

A prestación por paternidade, a cargo do Instituto Nacional da Seguridade Social, consistirá nunha prestación (por importe do 100% da base de cotización do mes anterior ao #gozar do permiso) que abonará directamente ao beneficiario, previa solicitude de leste.

Marta Armada
Socia coordinadora equipo laboral de Algalia S. Coop.

Voltar