O pasado 25 de abril  no salón de actos da Fundación ONCE, en Madrid e organizado por CEPES, Confederación Empresarial Española de Economía Social, asistimos a unhas interesantes xornadas onde se analizaron as principais novidades do 2018 na xestión fiscal das Entidades de Economía Social.

Nesta oitava edición analizáronse en profundidade as seguintes cuestións:

En primeiro lugar, abordouse o tratamento sobre o cumprimento dos requisitos para a aplicación do réxime fiscal de cooperativas, analizando o contido do art.13 da lei 20/1990, con revisión da doutrina administrativa e xurisprudencial, os problemas que se expoñen con máis frecuencia, as solucións posibles, e as conexións existentes en relación coa base impoñible do imposto sobre sociedades (sobre todo, no caso de operacións con terceiros, uso dos fondos obrigatorios, e participación en sociedades non cooperativas). Pero tamén os preceptos relativos á especial protección, específicos de determinadas cooperativas. Todo iso en orde a facilitar a adopción de comportamentos tendentes a minimizar as posibles regularizacións tributarias.

En segundo lugar, efectuouse unha revisión das modificacións máis relevantes producidas durante o exercicio, explicando as recentes modificacións nos Regulamentos de desenvolvemento da Lei Xeral Tributaria (Aplicación dos tributos, Revisión en vía administrativa, Recadación e Sancionador, RD 1070-1073/2017) ditadas na súa maioría para previr a fraude fiscal. En materia de IVE, as modificacións en materia de subvencións, entre outras, en IRPF (retribucións en especie, retencións) e de IS (perdas por deterioración, e compensación de bases impoñibles negativas), relacionándoo coa Economía social.

Unha vez máis se demostrou que un dos papeis máis importantes das entidades de representación, é a capacidade de identificar que situacións se están a producir, que lesionan os intereses das organizacións da economía social, e a capacidade para influír tanto nos criterios de aplicación por parte da Axencia Tributaria como de propoñer modificacións na lexislación vixente.

Celso Gándara
Xerente de  Algalia S. Coop. Galega

Voltar