Jorge Rodríguez Malingre, Socio responsable do Área Económica de Algalia, foi admitido na comisión de contabilidad de entidades sen ánimo de lucro da Asociación Española de Contabilidad e Administración de Empresas (AECA).

Para Algalia supón un recoñecemento a súa traxectoria de máis de 15 anos prestando servizos que melloren a xestión económica da entidades non lucrativas e máis nestes momentos onde se está a elaborar o Plan Xeral de Contabilidad Adaptado a Entidades sen ánimo de lucro.

A comisión busca promover o coñecemento sobre a contabilidad das entidades sen ánimo de lucro como elemento crave para un mellor coñecemento, administración e control destas. De forma específica recóllense entre outros os seguintes obxectivos:

  • Realizar aquelas investigacións e estudos conducentes a un mellor coñecemento destas entidades: características, finalidades, diferentes legais formas de asociación, etc., ao obxecto de poder precisar as súas notas sustantivas diferenciadoras doutras entidades.
  • Investigar as demandas dinámicas de información voluntaria e desenvolver orientacións e procedementos de rendición de contas que permitan manter e incrementar a legitimación das entidades non lucrativas na súa contorna social.
  • Elaborar aqueles documentos que contribúan a establecer e complementar un cadro normativo no campo contable, que permita alcanzar unha fiabilidad suficiente á información contable financeira destas entidades en atención ás súas diferentes particularidades. Así mesmo elaborar pronunciamientos que lles sirvan de orientación noutros ámbitos da contabilidad ademais da financeira, así como noutras materias propias da administración de empresas.
  • Realizar un seguimiento das modificacións legislativas, fundamentalmente en materia de leis sustantivas que afecten a estas entidades, especialmente, naqueles aspectos de maior transcendencia contable.
  • Designar a persoa ou persoas para que, en nome de AECA, concorran ás reunións en que se debatan temas directamente relacionados coas Entidades sen fins lucrativos e ás que AECA sexa invitada a participar ou asistir.
  • Realizar investigación básica e aplicada sobre contabilidad de Entidades sen Fins de Lucrativos.
  • Participación en foros internacionais de prestixio en contabilidad.
  • Contribuír ao desenvolvemento da contabilidad de xestión en relación ás Entidades sen Fins  de Lucrativos.
  • Así mesmo contribuír ao desenvolvemento doutras materias da administración de empresas en relación coas Entidades sen Fins Lucrativos.

Celso Gándara
Xerente de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar