Compartimos convosco un breve resumo sobre os aspectos que, en materia laboral, destacamos das últimas normas publicadas.

Da Real Decreto-lei 9/2020, do 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do  COVID-19, destacamos o seguinte:

Mantemento de actividade de centros sanitarios e centros de atención a persoas maiores.

Independentemente da súa titularidade pública ou privada ou o réxime de xestión, os centros sanitarios e centros sociais de maiores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade, nos termos especificados polos departamentos ministeriais competentes, en tanto que prestan servizos esenciais deben “manter a súa actividade, podendo unicamente proceder a reducir ou suspender a mesma parcialmente nos termos en que así o permitan as autoridades competentes”. E engade, no seu parágrafo terceiro que “o incumprimento ou a resistencia ás ordes das autoridades competentes en aras ao cumprimento do previsto neste artigo será sancionado conforme as leis nos termos establecidos no artigo dez da Lei Orgánica 4/1981, do 1 de xuño, dos estados de alarma, excepción e sitio.

Mantemento de actividade de centros sanitarios e centros de atención a persoas maiores.

Se a D. A. 6ª do  RD Lei 8/2020 condicionaba as medidas extraordinarias aprobadas na propia norma (nos  ERTEs de forza maior relacionados co  COVID-19: exoneración da cota empresarial á  S.S. ou as referentes a materia de protección por desemprego, á prórroga do subsidio por desemprego…) ao compromiso da empresa de manter o emprego durante o prazo de seis meses desde a data de continuación da actividade, o artigo 2 do  RD 9/2020 establece unha medida extraordinaria para a protección do emprego, ao limitar a opción de despedir ou extinguir o contrato alegando algunhas das causas previstas nos arts. 22 e 23  RD Lei 8/2020 (é dicir, por causas a forza maior e causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción relacionadas co  COVID-19) e faio sen establecer marco temporal nin a cualificación do despedimento de producirse.

Medidas extraordinarias para axilizar a prestación por desemprego.

O procedemento de recoñecemento da prestación contributiva por desemprego, para todas as persoas afectadas polos procedementos temporais de suspensión de contratos e reducións de xornada baseados nas causas previstas iniciarase mediante unha solicitude colectiva presentada pola empresa ante a entidade xestora das prestacións por desemprego, actuando en representación daquelas (presentarase no prazo de 5 días desde a solicitude do expediente de Forza Maior ou desde a data de notificación da decisión da empresa nos expedientes por causas  ETOP.)

Medida extraordinaria aplicable ás sociedades cooperativas para a adopción de acordos nos procedementos de suspensión total e/ou parcial.

Cando por falta de medios adecuados ou suficientes a Asemblea Xeral das sociedades cooperativas non poida ser convocada para a súa celebración a través de medios virtuais, o Consello Reitor asumirá a competencia para aprobar a suspensión total ou parcial da prestación de traballo das súas socias e socios e emitirá a correspondente certificación para a súa tramitación, nos termos previstos nos artigos 22 e 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19”

Interrupción do cómputo da duración máxima dos contratos temporais.

Di ao artigo 5 que “A suspensión dos contratos temporais, incluídos os formativos, de substitución ou de interinidade, polas causas previstas nos artigos 22 e 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo (no marco dun  ERTE por Forza Maior ou por causas  ETOP) supoñerá a interrupción do cómputo, tanto da duración destes contratos, como dos períodos de referencia equivalentes ao período suspendido, en cada unha destas modalidades contractuais, respecto das persoas traballadoras afectadas por estas”.

Duración dos expedientes de regulación de emprego baseados nas causas previstas no artigo 22 do  RD Lei 8/2020.

A disposición adicional primeira establece que a duración dos expedientes de regulación de emprego non poderá estenderse máis aló do período en que se manteña a situación extraordinaria derivada do  COVID-19. A súa duración máxima será a da duración do estado de alarma e as súas posibles prórrogas e tanto daqueles expedientes sobre os que recaia resolución expresa como aos que sexan resoltos por silencio administrativo.

Réxime sancionador e reintegro das prestacións indebidas.

De acordo co establecido no texto refundido da LISOS, as solicitudes presentadas pola empresa que contivesen falsidades ou  incorreccións nos datos facilitados darán lugar ás sancións correspondentes. Sancionarase igualmente a conduta da empresa consistente en solicitar medidas, en relación ao emprego que non resultasen necesarias ou non tivesen conexión suficiente coa causa que as orixina, sempre que dean lugar á xeración ou percepción de prestacións indebidas.

O recoñecemento indebido de prestacións á persoa traballadora por causa non imputable á mesma, como consecuencia dalgún dos incumprimentos anteriores, dará lugar á revisión de oficio do acto de recoñecemento. En tales supostos a empresa deberá ingresar á entidade xestora as cantidades percibidas pola persoa traballadora, deducíndoas dos salarios deixados de percibir que correspondesen, co límite da suma de tales salarios.

Real Decreto Lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o  COVID-1.

O obxecto da Real Decreto-Lei é adoptar unha medida no ámbito laboral que limite ao máximo a mobilidade das persoas a fin de controlar a propagación do  COVID-19 e evitar que a acumulación de pacientes nas UCI leve á súa saturación. Para iso articúlase un permiso obrigatorio retribuído para as persoas traballadoras de servizos non esenciais.

No  Anexo enuméranse os sectores de actividade a cuxas persoas traballadoras exclúese do goce obrigatorio do permiso xustifícanse por estritas razóns de necesidade.

Ámbito de aplicación:

Todas as persoas traballadoras por conta allea que presten servizos en empresas ou entidades do sector público ou privado e cuxa actividade non fose paralizada como consecuencia da declaración de estado de alarma, coas seguintes excepcións:

  1. As persoas traballadoras que presten servizos nos sectores cualificados como esenciais (centros sanitarios e centros sociais de maiores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade, entre outros servizos esenciais).
  2. As persoas traballadoras que presten servizos nas divisións ou nas liñas de produción cuxa actividade se corresponda cos sectores cualificados como esenciais no anexo deste real decreto-lei.
  3. As persoas traballadoras contratadas por aquelas empresas que solicitasen, estean a aplicar ou lles sexa autorizado un expediente de regulación temporal de emprego de suspensión durante a vixencia do permiso previsto este real decreto-lei.
  4. As persoas traballadoras que se atopan de baixa por incapacidade temporal ou cuxo contrato estea suspendido por outras causas legalmente previstas.
  5. As persoas traballadoras que poidan seguir desempeñando a súa actividade con normalidade mediante teletraballo ou calquera das modalidades non presenciais de prestación de servizos.

Permiso obrigatorio retribuído recuperable

As persoas traballadoras que se atopen dentro do ámbito de aplicación deste real decreto-lei gozarán dun permiso retribuído recuperable, de carácter obrigatorio, entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Conservando o dereito á retribución que lles correspondese se houbesen estando prestando os seus servizos (salario base e complementos).

Recuperación das horas de traballo non prestadas durante o permiso retribuído

  1. As horas de traballo poderán recuperarse desde o día seguinte á finalización do estado de alarma ata o 31 de decembro de 2020.
  2. Esta recuperación deberá negociarse nun período de consultas aberto para o efecto entre a empresa e a representación legal das persoas traballadoras, que terá unha duración máxima de sete días.
  3. De non alcanzarse acordo durante este período de consultas, a empresa notificará ás persoas traballadoras e á comisión representativa, no prazo de sete días desde a finalización daquel, a decisión sobre a recuperación das horas de traballo non prestadas durante a aplicación do presente permiso.
  4. A recuperación destas horas non poderá supoñer o incumprimento dos períodos mínimos de descanso diario e semanal previstos na lei e no convenio colectivo, nin o establecemento dun prazo de aviso previo inferior a 5 días (art. 34.2 E. T.), nin a superación da xornada máxima anual prevista no convenio colectivo que sexa de aplicación. Respectaranse os dereitos de conciliación da vida persoal, laboral e familiar recoñecidos legal e convencionalmente

Actividade mínima indispensable

As empresas que deban aplicar o permiso retribuído recuperable regulado poderán establecer o número mínimo de persoal ou as quendas de traballo estritamente imprescindibles co fin de manter a actividade indispensable. Esta actividade e este mínimo de persoal ou quendas terá como referencia a mantida nunha fin de semana ordinaria ou en festivos.

Continuidade da actividade (DA Cuarta e Quinta)

Poderán continuar a súa actividade as contratadas polo procedemento de urxencia da Lei de Contratos do Sector Público (Artigo 120  LCSP)

Tamén poderán continuar a súa actividade as persoas contratadas en empresas adxudicatarias en servizos públicos indispensables.

Orde  SND/295/2020, do 26 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos no ámbito dos servizos sociais ante a situación de crise ocasionada polo  COVID-19.

Esta orde é de aplicación a todos os centros e entidades que presten calquera dos servizos contidos no Catálogo de Referencia aprobado por Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia o 16 de xaneiro de 2013, con independencia da súa titularidade, así como aos seus traballadores e traballadoras calquera que sexa a natureza da súa relación contractual ou administrativa.

Para os efectos do previsto na presente orde, os centros e entidades de titularidade privada aos que se refire o parágrafo anterior terán a consideración de operadores de servizos esenciais cos efectos previstos no artigo 18.2 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo..

O Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) e as Comunidades Autónomas nos seus respectivos ámbitos de competencia en materia de servizos sociais poderán adoptar en materia de servizos sociais as medidas necesarias para a protección das persoas, bens e lugares, podendo impoñer aos traballadores e traballadoras dos servizos sociais a prestación de servizos extraordinarios.

As medidas que se adopten poderán ir dirixidas a encoméndaa de funcións distintas das correspondentes ao posto de traballo, categoría ou especialidade, aínda que preferentemente ditas funcións serán similares ou análogas ás do posto de traballo que vén  desempeñando e tendo en conta a capacitación profesional. Así mesmo, poderanse adoptar medidas de reatribución de efectivos e cambios de centro de traballo sempre que non comporten a mobilidade xeográfica do traballador ou traballadora.

Todo o persoal de servizos sociais, independentemente de que xa estea a prestar os seus servizos na modalidade de teletraballo ou outras, deberá estar dispoñible para ser requirido en calquera momento para a prestación de tarefas presenciais, con excepción daquelas persoas que se atopen en situación de illamento domiciliario por  COVID-19. O anterior afecta tamén o persoal administrativo mínimo imprescindible para o desenvolvemento dos servizos.

Así mesmo, poderán adoptase as medidas que se consideren precisas en materia de xornada de traballo e descanso, permisos, licenzas e vacacións e reducións de xornada.

SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

As persoas traballadoras por conta allea que non deban acollerse ao permiso retribuído recuperable establecido na Real Decreto-lei 10/2020 e aqueloutras dedicadas á actividade de representación sindical ou empresarial terán dereito a que a empresa ou entidade empregadora expídalles unha declaración responsable recoñecendo tal circunstancia, de acordo co modelo recolleito no Anexo desta Orde.

Servizo laboral de ALGALIA.

ANEXO:
Formato da Declaración Responsable:

Modelo de declaración responsable a emitir para os traballadores por conta allea que non deban acollerse ao permiso retribuído recuperable recollido na Real Decreto-lei 10/2020.

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como representante da empresa/empregador __________________________ (NIF:_____________).
Datos de contacto da empresa/empregador:
– Domicilio: _______________________________________
– Teléfono: _______________________________________
– Correo electrónico: _______________________________
Declara responsablemente:
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es traballador/a de esta empresa/empregador e reúne as condicións para non acollerse ao permiso retribuído recuperable establecido na Real Decreto-lei 10/2020.

Para que conste para os efectos de facilitar os traxectos necesarios entre o seu lugar de residencia e o seu lugar de traballo..
En ________________________, a ____de ____________de 2020.
FDO: ________________________

Voltar