Acábase a tramitación en papel coa administración? Pouco faltará desde o 2 de outubro de 2016

A lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas que ten como data de entrada en vigor o 2 de outubro de 2016 consagra o uso da relación electrónica coas administracións públicas.

A partir desa data, as entidades con personalidade xurídica –todas, incluídas asociacións e fundacións-, as entidades sen personalidade xurídica –como comunidades de propietarios-  e mesmo algunhas persoas físicas –por exemplo profesionais colexiados- estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.

E isto que significa?

Desde o noso punto de vista isto fará que as administracións obrigarán a partir da data indicada a que estes administrados teñan que utilizar a firma ou certificado dixital para realizar trámites si a administración non impón outro mecanismo electrónico que a lei permite pero non define.

Concretamente, a Axencia Tributaria estenderá o mesmo sistema de notificacións que é obrigatorio para as sociedades mercantís: dispoñer dunha caixa de correos electrónica ao que se accede coa firma ou certificado dixital da entidade xurídica.

Si non se accede no prazo de dez días ou non se dispón do certificado a Axencia Tributaria considerará entregada a notificación activando todo o protocolo de sancións por non atención mentres que a notificación segue viva e sen atender.

Efectivamente, só con esta medida, parece evidente e obrigatorio que as entidades que asumirán esta nova obrigación –atención asociacións e fundacións- teñan que conseguir o certificado ou firma dixital e establecer protocolos e persoas responsables de atender devandita caixa de correos electrónica nos prazos estipulados e que xestionen a renovación en prazo de devanditos certificados para que non caduquen.

Outra situación intermedia pode ser que as entidades dispoñan de firma ou certificado dixital pero non tramiten a caixa de correos electrónica: tocará facelo de maneira urxente.

Esta medida só nos afecta en termos de relación coa Axencia Tributaria?

Non, a lei fala de todas as administracións públicas polo que non deberiamos de estrañarnos si as convocatorias de subvencións comezan a publicarse todas coa obrigación de presentar solicitudes e documentación de modo telemático. Dependerá da velocidade de implantación das administracións deste medidas pero algunhas xa o fixeron de maneira puntual polo que estendelo non lles suporá moito.

Non podemos evitar insistir na relevancia da xestión dilixente dos certificados e firmas dixitais para telos sempre operativos –equipos informáticos, caducidade, …- e manexar convenientemente a web das administracións que vaian obrigando ao cambio.

Jorge Rodríguez
Socio Responsable do área de asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar