Vórtice Lexislativo

A actividade lexislativa do Congreso dos Deputados foi inxente neste pasado mes de outubro de 2015, durante o cal se aprobaron importantísimas normas polo seu contido, pola súa extensión e, desde logo, polo seu contido.

O obxectivo desta primeira entrega é ofrecer un mínimo mapa cronolóxico de entrada en vigor para non perderse, e ir desenvolvendo en sucesivos boletíns as diferentes, extensas e transversais normas que nos cambiarán no futuro sobre todo a nosa relación coa Administración.

Ánimo para todos e para todas, e confiemos en que nos aproveite esta pesada dixestión normativa.

NORMA ENTRADA EN VIGOR
Lei 43/2015, de 9 de outubro, do Terceiro Sector de Acción Social (BOE de 10 de outubro de 2015) 11 de outubro de 2015 (Disposición final cuarta: ao día seguinte da súa publicación no BOE)
Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado (BOE de 15 de outubro de 2015) 16 de outubro de 2015 (Disposición final sétima: ao día seguinte da súa publicación no BOE)
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro  (BOE de 5 de setembro de 2015) 5 de novembro de 2015 (Disposición final única: aos dous meses da súa publicación no BOE)
Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o

texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (BOE de 24 de outubro de 2015)

13 de novembro de 2015 (artigo 2.1 do Real Decreto de 24 de xullo de 1889, polo que se publica o Código Civil: ao vinte días da súa completa publicación no BOE)
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE de 2 de outubro de 2015) 2 de outubro de 2016 (Disposición final sétima: ao ano da súa publicación no BOE, con excepcións que producirán efectos o 2 de outubro de 2017).
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE de 2 de outubro de 2015) 2 de outubro de 2016 (Disposición final décimo oitava: ao ano da súa publicación no BOE, con excepcións, entre elas modificacións normativas en vigor desde o 3 de outubro de 2015)

NORMA:

Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (BOE de 24 de outubro de 2015).

ENTRADA EN VIGOR:

13 de novembro de 2015 (artigo 2.1 do Real Decreto de 24 de xullo de 1889, polo que se publica o Código Civil: ao vinte días da súa completa publicación no BOE).

ASPECTOS RELEVANTES PARA O SECTOR NON LUCRATIVO:

Entre outros, mantense no texto refundido a extinción de contrato por causas obxectivas nos termos previstos pola Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, prevendo que “O contrato poderá extinguirse … e) No caso de contratos por tempo indefinido concertados directamente por entidades sen ánimo de lucro para a execución de plans e programas públicos determinados, sen dotación económica estable e financiados polas Administracións Públicas mediante consignacións orzamentarias ou extrapresupuestarias anuais consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, pola insuficiencia da correspondente consignación para o mantemento do contrato de traballo de que se trate.

Cando a extinción afecte a un número de traballadores igual ou superior ao establecido no artigo 51.1 deberase seguir o procedemento previsto en devandito artigo”.

Para saber máis no seguinte link.

NORMA:

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE de 2 de outubro de 2015).

ENTRADA EN VIGOR:

2 de outubro de 2016 (Disposición final sétima: ao ano da súa publicación no BOE, excepto as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamientos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico, que producirán efectos o 2 de outubro de 2017).

ASPECTOS RELEVANTES PARA O SECTOR NON LUCRATIVO:

Trátase dun novo punto de partida porque non só refunde gran cantidade de leis, senón que derroga outras, incorpora doutrina jurisprudencial, desenvolve e aplica o Dereito da Unión Europea, separa a regulación do Procedemento Administrativo da do Sector Público e, por último, introduce elementos novos, con especial destaque da Administración electrónica, que levará á necesidade de relacionarse electrónicamente coa Administración, efectuar apoderamientos electrónicos, cun Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración (PAG), e un Rexistro Electrónico Xeneral de acceso de cada administración.

De especial interese pode ser a modificación do cómputo de prazos e neste sentido, prodúcese unha certa asimilación dos prazos administrativos aos xudiciais declarando inhábiles os sábados e introducíndose o cómputo por horas, máis acorde coa realidade da tramitación electrónica; e, neste sentido, a nova regulación das notificacións electrónicas.

PARA SABER MÁIS:

Abordaremos máis especificamente esta lei pola súa especialísima transcendencia ao longo de boletíns sucesivos, e ao longo do ano 2016 haberá numerosas guías, esquemas, estudos e publicacións, sen prexuízo do cal, a día de hoxe pode acudirse ao seguinte link.

NORMA:

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE de 2 de outubro de 2015).

ENTRADA EN VIGOR:

2 de outubro de 2016 (Disposición final décimo oitava: ao ano da súa publicación no BOE, coas excepcións previstas en devandita Disposición final, entre elas modificacións normativas en vigor desde o 3 de outubro de 2015).

ASPECTOS RELEVANTES PARA O SECTOR NON LUCRATIVO:

Trátase tamén dunha lei integral, que complementa á anterior e abarca, por unha banda, a lexislación básica sobre réxime xurídico administrativo, aplicable a todas as Administracións Públicas; e por outro, o réxime xurídico específico da Administración Xeral do Estado, onde se inclúe tanto a chamada Administración institucional, como a Administración periférica do Estado.

Contén tamén a regulación sistemática das relacións internas entre as Administracións, establecendo os principios xerais de actuación e as técnicas de relación entre os distintos suxeitos públicos

Pode ser do noso especial interese a modificación de normativa de contratación pública, de subvencións, de fundacións (estatal), concursal ou a regulación específica dos convenios coa Administración.

Para saber máis no seguinte link.

Santiago Míguez
Responsable Asesoría Xurídica de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar