O próximo 14 de abril de 2021 finaliza o prazo para cumprir coa obriga de implementar un rexistro retributivo prevista no Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes (“ RD 902/2020”).

Cabe destacar brevemente o contido da devandita obrigación, así como o prazo para o seu cumprimento:

O obxecto deste  RD de igualdade retributiva entre mulleres e homes é establecer medidas específicas para facer efectivo o dereito á igualdade de trato e á non discriminación entre mulleres e homes en materia retributiva, desenvolvendo os mecanismos para identificar e corrixir a discriminación neste ámbito e loitar contra a mesma, promovendo as condicións necesarias e eliminando os obstáculos existentes.

Unha das novas obrigas empresariais é o rexistro salarial. Todas as empresas deberán elaborar un rexistro retributivo no que estea incluída todo o seu persoal, incluído persoal directivo e altos cargos. Devandito rexistro consistirá en elaborar unha listaxe coa media por concepto salarial e grupo profesional desagregado entre homes e mulleres. Todas as empresas deberán facilitar información sobre as diferenzas porcentuais  promediadas entre os homes e as mulleres.

O prazo para implementar o rexistro salarial finaliza o 14/04/2021, data en que entra en vigor o RD 902/2020.

As empresas que elaboren un plan de igualdade deberán someterse a unha  auditoria retributiva. As empresas deberán levar a cabo un diagnóstico da situación retributiva e deberán establecer un plan de actuación para corrixir as desigualdades retributivas.

O prazo para implementar a auditoría retributiva corresponderase cos prazos previstos para a obriga de implementar un plan de igualde.

Se a empresa non cumpre coas obrigas derivadas deste novo regulamento esta expoñerase a accións administrativas ou xudiciais. En concreto, poderán impoñerse sancións administrativas de entre 625 € e 6.250 € segundo a Lei de Infraccións e Sancións da Orde Social (“LISOS”).

Podes acceder a un resumo máis ampliado sobre a obriga de implementar un plan de igualdade e o rexistro retributivo no seguinte documento.

Servizo laboral de Algalia

Voltar