Historia

historiagal
Algalia nace en 1994 como unha iniciativa de autoemprego de varios amigos que compartiran estudos secundarios no Colexio Salesiano María Auxiliadora de Vigo e posteriormente na Facultade de Económicas da Universidade de Vigo.

Todos eles, mozos participantes en distintas iniciativas sociais relacionadas co asociacionismo xuvenil, o tempo libre, a inclusión social, as drogodependencias, a cooperación internacional, o ecoloxismo, etc., consideran que poden atopar un modo de vida digno achegando a súa formación, coñecementos e experiencia de xestión ao mundo asociativo, o que nos anos noventa iría configurándose como o Terceiro Sector.

O 31 de xaneiro de 1995, cristaliza o proxecto coa creación de Algalia Asesoría C.B, sociedade civil, que integraba tres socios traballadores e catro colaboradores puntuais na prestación de servizos que tamén apoiaban financeiramente a empresa.

Os inicios foron precarios e Algalia Asesoría foi dotándose aos poucos dos recursos necesarios para o exercicio da súa actividade. Daquela, os principios que rexían a política de investimentos eran a austeridade, o autofinanciamento e a creatividade.

A actividade iníciase coa prestación de servizos de asesoramento económico e laboral, orientados ás entidades sen ánimo de lucro, e o Colectivo Galego do Menor foi o primeiro cliente deste tipo, pois para garantir a viabilidade do proxecto prestábanse servizos a familiares, amigos e coñecidos. Aquí está a orixe da liña de negocio para entidades lucrativas.

Tamén se realizan servizos de formación en xestión de organizacións, a través das distintas administracións públicas competentes nesta materia, e se teñen as primeiras experiencias en servizos de consultoría estratéxica.

O esforzo, a dedicación e o traballo ben feito, durante o período 1995-1999, tiveron como recompensa comezar a ser recoñecidos no sector como unha asesoría especializada e aumentar a nosa carteira de clientes, permitíndonos ampliar o persoal ata sete persoas.

En 1999, coa aprobación do Primeiro plan estratéxico de Algalia 1999-2002, decídese a constitución dunha cooperativa: Algalia S. Coop. Galega. Esta decisión responde a que a cooperativa é a forma xurídica que mellor encaixa na nosa forma de organizarnos e á decisión de incorporar os valores cooperativistas como elementos directores das nosas políticas.

Non só foi un salto xurídico, senón que foi o paso de Algalia Asesoría a unha organización maior estruturada nun Departamento de asesoría e nun novo departamento denominado Proxectos, que englobaba servizos de formación, consultoría, publicacións e organización de eventos, actividades que fomos sumando á nosa oferta para responder as demandas dos nosos clientes.

Este salto supuxo adquirir unha posición de liderado no sector e unha presenza en todo o territorio galego. No ano 2004 ábrese unha nova oficina en Vigo e o persoal ascende a 18 persoas.

En 2005, apróbase o Plan estratéxico 2005-2008. Os elementos fundamentais deste Plan foron a aposta por ofrecer servizos de consultoría estratéxica, organizativa e sistemas de xestión da calidade, como resposta ás necesidades que percibiamos no sector.

Esta decisión supuxo a transformación do Departamento de Proxectos no Departamento de Consultoría e a contratación de persoal especializado para o seu enriquecemento. Neste período créase a oficina en Santiago de Compostela co propósito de profundar na dimensión territorial autonómica

Asistimos nese período a un crecemento importante nos dous departamentos en cifra de negocio, que se concretou na prestación de servizos a organizacións grandes e servizos máis importantes e de alto valor engadido. O persoal chegou a estar formado por 30 persoas.

Este crecemento fixo renxer a estrutura organizativa e o funcionamento interno, polo que se adoptaron medidas dirixidas a adecuar o organigrama e os procedementos ao novo tamaño de organización. Cara ao final do período prodúcese o abandono da liña de servizos de organización de eventos, consolidándose o enfoque de consultoría do Departamento.

No ano 2009 prodúcese un cambio na estrutura organizativa: créase a figura de Xerente, ordénanse seis áreas de negocio, que suprimen os departamentos, e as funcións de recursos humanos e xestión económica centralízanse no Departamento de Administración.

A finais do ano 2009 apróbase o Plan estratéxico 2010-2012, que supón unha aposta por ampliar presenza noutros sectores, como o deportivo e cultural, e noutros territorios, abordando a dimensión estatal para algúns servizos. Apóstase decididamente por orientar a prestación de servizos á mellora da eficiencia na organización e xestión dos nosos clientes.

Durante o ano 2013 abórdase o novo plan estratéxico, facilitado por LKS, a través do cal se dá un salto de mentalidade para a construción dunha Algalia máis sustentable a longo prazo na que apostamos por dirixirnos a un tamaño de cliente máis desenvolvido, unha aposta pola nosa presenza en Madrid e un desenvolvemento da fórmula cooperativa. Para iso, a política de alianzas, a aposta por incrementar as capacidades dos nosos profesionais e a intensidade de márketing e comercialización son os alicerces que sustentan a consecución dos nosos obxectivos.

Organizativamente, fusiónanse as áreas de servizos económicos e laborais, que pasan a concibirse como un único negocio a través da área de asesoría cun responsable único e articulado por liñas de servizos. Poténciase a área de consultoría, realizando unha aposta moi importante na adquisición de coñecemento para a creación de novos servizos, sobre todo centrados en recursos humanos, e incorpóranse novas metodoloxías nos servizos de estratexia. Neste reforzo de servizos de consultoría é substancial a aprendizaxe xurdida nas alianzas coa Fundación EDE e LKS S. Coop, ambas as organizacións do Pais Vasco.

Na actualidade, con 20 anos de historia, e en plena mocidade, acompañamos a 200 Clientes e o equipo humano de Algalia está composto por 22 persoas implicadas no proxecto.

Voltar