Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Obxecto

Estas bases  teñen por obxecto aprobar a convocatoria pola que se rexerá a conceisón, seguimento e xustificación de axudas dirixidas a entidades sen fins de lucro para  a realización de actividades culturais que teñan lugar entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.

Beneficiarios

As entidades xurídicas que carezan de fins de lucro, teñan o domicilio fiscal na provincia de  Pontevedra, desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, non estean incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir subvencións públicas, non estean incursas en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei e que estean ao corrente coas obrigas tributarias coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e coa Deputación.

Volver