Convocante

Consellería de Sanidade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto da presente orde é o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para as anualidades de 2024 ao 2027 a entidades privadas sen ánimo de lucro que realicen en Galicia proxectos de saúde pública, relacionados coa promoción da saúde na poboación de etnia xitana.

Beneficiarios

Poderán solicitar e ser beneficiarias destas subvencións as entidades privadas sen ánimo de lucro de Galicia que, debidamente inscritas no rexistro correspondente, inclúan no seu obxecto social ou nos seus fins o desenvolvemento de proxectos relacionados coa poboación de etnia xitana.

Volver