Contribuír a que persoas con responsabilidades, presentes ou futuras, directivas ou de coordinación de equipos de traballo adquiran competencias estratéxicas, interpersoais e persoais que as capaciten para o exercicio dun liderado máis efectivo.

As competencias a adquirir durante o proceso son de tipo estratéxico, interpersoal e persoal.

Competencias estratéxicas

Dirección estratéxica
Capacidade para identificar os puntos fortes e débiles da organización, anticiparse ás tendencias da contorna e xerar novas liñas de traballo, servizos, proxectos, etc.

Orientación ao cliente
Capacidade para atender adecuadamente as necesidades do cliente, creando e consolidando unha relación de valor para ambas partes.

Rede de relacións
Capacidade para crear e fortalecer unha rede de contactos con persoas crave e axentes que facilitan o bo funcionamento da organización.

Negociación
Capacidade para chegar a acordos satisfactorios para todas as partes implicadas no proceso, xerando o maior valor engadido posible.

Competencias interpersoais

Dirección de equipos
Capacidade para xerar e fomentar un ambiente de cohesión e colaboración entre todos os membros do equipo, orientado á consecución da misión e os obxectivos da organización.

Comunicación
Capacidade para escoitar e expresarse, establecendo o modo e o momento oportuno para transmitir unha idea de maneira efectiva.

Delegación
Capacidade para transferir ao equipo o espazo e os recursos necesarios para a toma de decisións e o logro dos seus obxectivos.

Xestión do talento
Capacidade para desenvolver optimamente o potencial posible do equipo.

Competencias persoais

Análise de problemas e toma de decisións
Capacidade para identificar de maneira efectiva a información relevante, xerar distintas solucións e executar a liña de traballo óptima para cada situación.

Xestión do tempo
Capacidade para priorizar as tarefas, programar as actividades de maneira adecuada e executalas no prazo previsto.

Xestión do cambio e aprendizaxe
Capacidade para facer fronte ao cambio e asimilar novos coñecementos e comportamentos.

Autocontrol e equilibrio
Capacidade para reaccionar co estado de ánimo apropiado e comportándose de maneira ecuánime ante calquera situación.